اردیبهشت
۱۰
۱۳۹۷

چرایی رفتار متفاوت آب با دیگر مایعات مشخص شد

چرایی رفتار متفاوت آب با دیگر مایعات مشخص شد

ویژگی‌ها‌ی آب بسیار فرا‌تر از سایر مایعت است. این ویژگی‌ها چه هستند و دلیل آن‌ها چیست؟

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه